Meandry Botiče

ŠipkaMeandry Botiče je část potoku Botič od hráze Hostivařské přehrady přes Hostivař až po park Práče v Záběhlicích. Výměra této oblasti je 6,7005 ha. Přirozený meandrovitý tok je chráněn vyhláškou NVP č. 5/1968 Sb. NVP z 29.4.1968. Ve vyhlášce je chybný název Meandr Botiče. Na přirozeném meandrovitém toku potoka s břehovými porosty se vyskytuje mnoho chráněných a ohrožených druhů ptactva a společenství vodních živočichů.

Hlína Niva potoka a meandrující tok Botiče je zaříznut do vlastních aluviálních náplavů hlin a písčitých hlin. Štěrkopísky vystupují pouze v oblasti těsně pod přehradou. Jejich podloží pak tvoří převážně břidličná souvrství ordovického stupně beroun. Vyskytují se zde nivní půdy, v okrajích ochranného pásma a okolí přehrady i půdy hnědé.

KvětinaBřehové porosty místy přecházejí v olšiny s dymnivkou dutou , dymnivku bobovitou a blatouchem baenním. Úzká niva Botiče je lemovaná fragmenty střemchové jaseniny

Žába

Bezobratlí živočichové odrážejí typ biotitu, tj. pobřežní pás potoka a zbytky nivních luk. Z 86 druhů střevlíkovitých jsou to např. Leistus terminatus, Ocys quinquestriatus. Z fytofágních brouků z 56 druhů mandelikovitýhc jmenujme Donacia marginata a Hippuriphila modeeri, ze 107 druhů nosatcovitých např. druhy Barypeithes pellucidus, Rhynchaenus foliorum. Motýlů bylo v území zjištěno 31 druhů denních a 144 nočních (ze zákona chránění oba otakárci - fenyklový i ovocný. V potoce bylo zjištěno 27 druhů ryb, např. pstruh obecný potoční, okoun říční, cejnek malý, ježdík žlutý. Z obojživelníků zejména kuňka obecná, ropucha obecná a zelená. Okolí Botiče je též významná ornitologická lokalita, poněvadž zde sídlí 47 hnízdících druhů ptactva, mezi jinými sýček obecný, konipas horský, pěnice hnědokřídlá, rákosník zpěvný, nepravidelně zde hnízdí např. ledňáček říční a slavík obecný. Jejich výskyt ovlivňuje zvýšená návštěvnost území ze sídlíšť, u ledňáčka i nedostatek drobných rybek ve znečištěné vodě Botiče. Z dalších ptáků zde můžeme najít hnízdiště žluny zelené a žluny šedé, krutihlava obecného, stehlíka obecného.

OtazníkMeandry Botiče je součást přírodního parku Hostivař - Záběhlice. Byla zde vybudována naučná stezka ochrany přírody.


KnihyPoužitá literatura: